چاپ خبر
دبیرستان پسرانه امام رضا واحد 9 (دوره اول ) سه‌شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸
برگزاری جلسه مشترک شورای دبیران واحد های 9 و 12
همزمان باهفته کتاب وکتابخوانی اولین جلسه مشترک شورای دبیران آموزشگاههای امام رضا(ع) (واحدهای 9و 12) روز دوشنبه 27/8/98 در فضای کتابخانه مرکزی امام خمینی(ره)واقع در میدان هشتصد برگزارگردید.در بخش اول جلسه همکاران ضمن بازدیدکلی با توضیحات مدیریت محترم کتابخانه با فضاها و امکانات موجود و فرایند فعالیت کتابخانه آشنا شدند.درادامه همکاران درکارگاه آموزشی طراحی پروژه های تدریس با محوریت سند تحول بنیادین آموزش وپرورش شرکت و از بیانات جناب آقای دکترظریف در این خصوص بهره مند شدند.
همزمان باهفته کتاب وکتابخوانی اولین جلسه مشترک شورای دبیران آموزشگاههای امام رضا(ع) (واحدهای 9و 12) روز دوشنبه 27/8/98درفضای کتابخانه مرکزی امام خمینی(ره)واقع درمیدان هشتصدبرگزارگردید.دربخش اول جلسه همکاران ضمن بازدیدکلی باتوضیحات مدیریت محترم کتابخانه بافضاهاوامکانات موجودوفرایندفعالیت کتابخانه آشناشدند.درادامه همکاران درکارگاه آموزشی طراحی پروژه های تدریس بامحوریت سندتحول بنیادین آموزش وپرورش شرکت وازبیانات جناب آقای دکترظریف دراین خصوص بهره مند شدند.
انتهای پیام/.