تماس با ما  

آدرس آموزشگاه :

مشهد - خواجـه ربیع، خیابان شهیـد یوسـف زاده، شـهید یوسف زاده 18، دبیرستان پسرانه دوره اول امام رضا(ع)، واحد 9


شماره تلفن های آموزشگاه :       37427947 - 37427948 - 37427949 - 37425444 - 37425445

 

آدرس وبسایت آموزشگاه :                     http://9.bonyadfarhangi.aqr.ir

آدرس نرم افزار مدبر :               http://modabber.bg9.emamrezasch.ir 

آدرس پست الکترونیک آموزشگاه :                        vahed9@chmail.ir

 

سامانه پیام کوتاه :                     30006103102017

 

 

 
   
  نقشه  
   
نقشه سایت