کادر آموزشی و علمی  

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

 

حمید علی محمدی

دبیر

لیسانس
ریاضی

 

اصغر قربانزاده دبیر لیسانس آمار

 

محمد شکوهی زاده دبیر لیسانس ریاضی

 

رضا بشارتی دبیر لیسانس ریاضی  
ناصر بابایی دبیر لیسانس ریاضی  
رضا شورابی دبیر لیسانس ریاضی  

محمدرضا عطایی

دبیر

لیسانس
 علوم

 

مهدی ظفر حیدرپور

دبیر

لیسانس فیزیک

 

حمید حلاجیان دبیر فوق لیسانس زمین شناسی  
حسام گیلیانی دبیر لیسانس علوم آزمایشگاهی  
علی مدیری دبیر لیسانس علوم  

مهدی حیدریان

دبیر

فوق لیسانس
زبان شناسی

 

علی مهری کامرود دبیر دکترای زبان  
حمیدرضا سیفی دبیر فوق لیسانس زبان  
مرتضی ناصریان دبیر لیسانس ادبیات  
امید سلطانی دبیر فوق لیسانس ادبیات  
رمضانعلی ایزانلو دبیر فوق لیسانس
ادبیات
علی کلیدری دبیر لیسانس ادبیات  
سیدعلیرضا حسینی روش دبیر عربی فوق لیسانس ادبیات عرب  
وحید خاصیان دبیر پیام - قرآن فوق لیسانس الهیات  
سیدعلی موسوی عمادی دبیر پیام - قرآن لیسانس دینی و عربی  
حسن نادری دبیر عربی لیسانس زبان و ادبیات عرب  
علی محمد حسنی دبیر پیام - عربی لیسانس الهیات و معارف  
اصغر اصغری دبیر پیام لیسانس الهیات و معارف  
ابوالفضل رحمنی دبیر عربی دکتری ادبیات عرب  
مرتضی رحمتی دبیر پیام لیسانس الهیات و معارف  
سیدمحمد حسینی کاهوئی دبیر پیام لیسانس زبان و ادبیات عرب  
غلامرضا کریمی دبیر هنر لیسانس هنرهای تجسمی  
محسن پاکمنش دبیر هنر لیسانس هنرهای تجسمی  
سیدعلیرضا گلبوئی دبیر ورزش لیسانس تربیت بدنی  
حسین سربرجی دبیر ورزش لیسانس تربیت بدنی  
سیدمجید قائمی دبیر پرورشی لیسانس الهیات  
حسین محمدی دبیر مطالعات فوق لیسانس علوم سیاسی  
جواد اسماعیل زاده دبیر مطالعات فوق لیسانس برنامه ریزی رفاه  
ابراهیم انواری دبیر مطالعات لیسانس علوم اجتماعی  
محمد طیبی دبیر مطالعات لیسانس علوم اجتماعی  

ابوالفضل حیدری

دبیر کار و فن آوری

لیسانس
حرفه و فن

 

صادق زارع صفت

دبیر کار و فن آوری

دکتری برنامه ریزی

 

سعید نه بندان دخت دبیر کار و فن آوری لیسانس حرفه و فن

 

 

 
   
نقشه سایت